آقا علی رویا

نام: 

بتول

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه خوراسگان

شماره تلفن مستقیم: 

۳۵۲۱۰۸۲۵

شماره فکس: 

۳۵۲۴۹۷۲۰

سمت: 

متصدی پذیرش