ایزد پناه

نام: 

مژگان

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه پل شهرستان

شماره تلفن مستقیم: 

۳۲۶۰۵۱۷۰

شماره فکس: 

۳۲۶۰۵۱۷۰

سمت: 

پزشک