آقابابایی

نام: 

مهری

محل خدمت: 

خانه بهداشت دیدران

شماره تلفن مستقیم: 

۳۸۸۴۲۸۴۸

شماره فکس: 

۳۸۸۴۲۱۵۵

سمت: 

بهورز