یوسفی

نام: 

کبری

محل خدمت: 

خانه بهداشت تیمیارت

شماره تلفن مستقیم: 

۳۸۵۶۲۳۰۱

شماره فکس: 

۳۸۸۴۲۱۵۵

سمت: 

بهورز