ایروانی

نام: 

فاطمه

محل خدمت: 

مرکز بهداشتی درمانی دستجا

شماره تلفن مستقیم: 

۳۸۸۴۲۷۳۳

شماره فکس: 

۳۸۸۴۲۱۵۵

سمت: 

بهورز