عبد یزدان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

عبد یزدان

نام: 

رسول

محل خدمت: 

آبدارخانه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۵۲۷۲

شماره تلفن داخلی: 

۵۲۷۲