گلشاه

نام: 

آقای اکبر

محل خدمت: 

مرکز بهداشت شماره ۲

شماره تلفن مستقیم: 

۳۵۳۱۱۴۶۷

شماره فکس: 

۳۵۳۱۱۴۶۰

سمت: 

کارگزینی

شماره تلفن داخلی: 

۴۱۶