آقای مزروعی

نام: 

آقای مزروعی

محل خدمت: 

مرکز فوریتهای پزشکی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۲۷۳۲۳۳

شماره فکس: 

۳۶۲۴۰۰۸۸

سمت: 

مسئول روابط عمومی