آقای کیخائی

نام: 

آقای کیخائی

محل خدمت: 

مرکز فوریتهای پزشکی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۲۷۳۲۳۳

شماره فکس: 

۳۶۲۴۰۰۸۸

سمت: 

مسئول مدیریت بحران و پدافند غیر عامل