آقای قاسمی

نام: 

آقای قاسمی

محل خدمت: 

مرکز فوریتهای پزشکی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۲۷۳۲۳۳

شماره فکس: 

۳۶۲۴۰۰۸۸

سمت: 

رئیس اداره بازرسی و نظارت