مطهر

نام: 

احمدرضا

محل خدمت: 

مدیریت امور مالی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۹۷۰

سمت: 

کارشناس املاک

شماره تلفن داخلی: 

۳۹۷۰