باباخانی

نام: 

مرضیه

محل خدمت: 

بخش ایمپلنت

سمت: 

کمک بهیار

شماره تلفن داخلی: 

۵۵۳۸