شمس

نام: 

مریم

محل خدمت: 

بخش ایمپلنت

سمت: 

پرستار

شماره تلفن داخلی: 

۵۵۳۸