بهمن زیاری

نام: 

داوود

محل خدمت: 

اموررفاهی دانشگاه

شماره تلفن مستقیم: 

۵-۰۳۱۵۸۷۲۵۰

سمت: 

مسئول مجموعه رفاهی شماره۵چادگان