ایروانی

نام: 

بتول

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه امام محمد تقی(ع)

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۶۱۶۲۰۰

شماره فکس: 

۳۴۶۱۶۷۲۶

سمت: 

کارشناس بهداشت خانواده