آقااسماعیلی

نام: 

دکتر جعفر

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه نواب صفوی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۲۲۷۵۳۷۷

سمت: 

پرشک سل

شماره تلفن داخلی: 

۱۱۳