آهنی

نام: 

افسانه

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه ابن سینا

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۴۵۹۱۴۵

شماره فکس: 

۳۴۴۶۶۰۴۶

سمت: 

کاردان مراقب سلامت

شماره تلفن داخلی: 

۱۱۳