آقابابایی

نام: 

نفیسه

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه ابن سینا

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۴۵۹۱۴۵

شماره فکس: 

۳۴۴۶۶۰۴۶

سمت: 

کارشناس آزمایشگاه

شماره تلفن داخلی: 

۱۲۱