ایرج

نام: 

دكتر بیژن

محل خدمت: 

معاونت آموزشي و پژوهشي

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۹۲۱۷۴

سمت: 

معاون آموزشي و پژوهشي

شماره تلفن داخلی: 

۲۵۴۲-۲۵۳۱