آزمایشگاه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آزمایشگاه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۴۵۵۰۵۱-۹

شماره تلفن داخلی: 

۲۵۴