مانیان

نام: 

مصطفی

محل خدمت: 

مديريت منابع مالی وحسابداری

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۹۱۷۱۰

سمت: 

مدير منابع مالي و حسابداري

شماره تلفن داخلی: 

۲۰۶۹