آدم زاده

نام: 

خانم مرضيه

محل خدمت: 

درآمد

شماره فکس: 

۳۳۸۶۸۲۸۶

سمت: 

مسئول درآمد

شماره تلفن داخلی: 

۲۵۱۵