موحدیان

نام: 

دکتربیژن

محل خدمت: 

گروه جراحی

سمت: 

هیئت علمی

شماره تلفن داخلی: 

۵۵۶۵