آقاباباگلی

نام: 

اعظم

محل خدمت: 

ستاد شبکه

پست الکترونیک: 

a_babagoli@yahoo.com

سمت: 

کارگزینی

شماره تلفن داخلی: 

۱۴۹