بهرامی کیا

نام: 

محمد علی

محل خدمت: 

ستاد شبکه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۳۰۲۷۵

شماره فکس: 

۳۶۶۳۰۲۷۶

پست الکترونیک: 

*

سمت: 

معا ون بهداشتی

شماره تلفن داخلی: 

۲۲۵