دکتر شیرانی

نام: 

امیر حسین

محل خدمت: 

ستاد شبکه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۳۰۲۷۵

شماره فکس: 

۳۶۶۳۰۲۷۶

پست الکترونیک: 

*

سمت: 

معاون پشتیبانی

شماره تلفن داخلی: 

۲۲۵