سید صالحی

نام: 

اشرف السادات

محل خدمت: 

ستاد شبکه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۱۶۹۶۲

شماره فکس: 

۳۶۶۱۸۳۲۸

پست الکترونیک: 

*

سمت: 

کارشناس سلامت خانواده

شماره تلفن داخلی: 

۲۳۶