قادری

نام: 

مریم

محل خدمت: 

ستاد شبکه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۱۶۹۶۲

شماره فکس: 

۳۶۶۱۸۳۲۸

پست الکترونیک: 

*

سمت: 

مسئول سلامت خانواده

شماره تلفن داخلی: 

۲۳۳