مانیتورینگ حراست

محل خدمت: 

مدیریت حراست دانشگاه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۹۵۵۴

واحد: