صفری

محل خدمت: 

حراست دانشگاه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۸۴۳۰۸

شماره فکس: 

۳۶۶۹۹۳۶۵

واحد: 

سمت: 

معاون حراست دانشگاه

شماره تلفن داخلی: 

۹۵۵۱/۹۵۵۲