ایزدی

نام: 

خانم

محل خدمت: 

امور مالی-رسیدگی به اسناد

شماره فکس: 

۵۲۲۳۵۵۳۱

سمت: 

مسئول رسیدگی به اسناد

شماره تلفن داخلی: 

۲۰۰۵