آقابابایی

نام: 

آقای

محل خدمت: 

مدیریت

شماره تلفن مستقیم: 

۵۲۲۳۴۲۷۲

شماره فکس: 

۵۲۲۳۵۵۳۱

سمت: 

مدیر

شماره تلفن داخلی: 

۲۰۰۳