آقایی

نام: 

احمد رضا

محل خدمت: 

روابط عمومی

شماره تلفن مستقیم: 

۵۳۶۶۹۲۰۷

شماره فکس: 

۵۳۶۶۰۲۶۵

شماره تلفن داخلی: 

۲۰۲