موتور خانه توانبخشی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۱۴۹

شماره فکس: 

۳۶۶۸۲۰۶۳

شماره تلفن داخلی: 

۳۱۴۹