اکبری

نام: 

آقای

محل خدمت: 

معاونت درمان

سمت: 

رئیس اداره سلامت روان

شماره تلفن داخلی: 

۲۹۱