ایرج پور

نام: 

دکتر علیرضا

محل خدمت: 

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۷۵۱۶

پست الکترونیک: 

irajpour@nm.mui.ac.ir

سمت: 

عضو هیات علمی

شماره تلفن داخلی: 

۷۵۱۶