آب نیلی

نام: 

خانم

محل خدمت: 

معاونت درمان

سمت: 

امور تعرفه ها و هزینه ها

شماره تلفن داخلی: 

۲۵۴