ایرجی

نام: 

مهندس

محل خدمت: 

معاونت درمان

سمت: 

کارشناس کمیته فنی

شماره تلفن داخلی: 

۲۲۶