نوش مهر

نام: 

خانم دکتر

محل خدمت: 

معاونت درمان

سمت: 

رئیس گروه نیروی انسانی پزشکی

شماره تلفن داخلی: 

۲۴۲