نوش مهر

نام: 

خانم دکتر

محل خدمت: 

معاونت درمان

سمت: 

مسئول واحد نظارت بر درمان مراکز سرپایی

شماره تلفن داخلی: 

۲۶۷