سعید فر

نام: 

خانم

محل خدمت: 

معاونت درمان

سمت: 

کارشناس واحد اعتبار بخشی

شماره تلفن داخلی: 

۲۷۴