ابراهیم نجف آبادی

نام: 

دکتر کریم

محل خدمت: 

دانشکده بهداشت

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۲۲۳

سمت: 

عضو هیات علمی

شماره تلفن داخلی: 

۳۲۲۳