باقری

نام: 

حامد

محل خدمت: 

گسترش

شماره تلفن مستقیم: 

۵۴۲۲۲۰۱۰

شماره فکس: 

۵۴۲۲۷۴۷۴

شماره تلفن داخلی: 

۲۲۴