اکبری

نام: 

دکتر قاسمعلی

شماره تلفن مستقیم: 

۵۴۲۲۲۱۶۱

شماره فکس: 

۵۴۲۲۷۴۷۴

سمت: 

معاون بهداشتی

شماره تلفن داخلی: 

۱۰۵