آزمایشگاه میکروبیولوژی

محل خدمت: 

آزمایشگاه میکروبیولوژی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۱۵۲

شماره تلفن داخلی: 

۳۱۵۲