آزمایشگاه مواد غذایی

محل خدمت: 

آزمایشگاه مواد غذایی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۱۵۲

شماره تلفن داخلی: 

۳۱۵۲