یاراحمدیان

نام: 

مهندس ریحانه

محل خدمت: 

گروه بیومتریال و مهندسی بافت

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۸۶۰

سمت: 

کارشناس گروه بیومتریال و مهندسی بافت

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۶۰