ابراهیم شریف

نام: 

خانم

محل خدمت: 

مدارک پزشکی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۵۵۱۱۱۹۵

شماره فکس: 

۳۵۵۲۲۲۴۳

شماره تلفن داخلی: 

۵۲۰