آقابابایی

نام: 

محمد صادق

محل خدمت: 

دبیرخانه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۲۳۵۵۵۳۳

شماره فکس: 

۳۲۳۳۰۰۹۱-۹۹

شماره تلفن داخلی: 

۲۴۴