آیوازیان

نام: 

سدیک

محل خدمت: 

روانشناسی

شماره تلفن مستقیم: 

۴۲۲۳۲۰۸۵

شماره فکس: 

۴۲۲۳۲۲۰۰

شماره تلفن داخلی: 

۲۹۹