صحرائی

نام: 

محمد

محل خدمت: 

درآمد

شماره تلفن مستقیم: 

۴۲۲۳۲۰۸۵

شماره فکس: 

۴۲۲۳۲۲۰۰

سمت: 

مسئول

شماره تلفن داخلی: 

۲۱۴-۲۱۵